Potřebujete poradit?

B & BC, a. s.
Sokolská 464
330 22 Zbůch

Tel.: 377 199 104, 111
E-mail: obchod@babc.cz

Kontaktní formulář

 Winplan

        Program na sestavování prefabrikovaných
        kanalizačních šachet - B&BC winplan 2019

Politika kvality a ochrany životního prostředí

Cíle v Oblasti Kvality a Environmentu

Z důvodu zabezpečení schopnosti společnosti splnit očekávání zákazníků, přijímá vedení tyto cíle v oblasti kvality a environmentu:

 • Zpracovat, kontrolovat a vyhodnocovat plán prezentací produktů společnosti zástupcům obchodních firem, stavebních firem a odborné veřejnosti.
 • Systematickou marketingovou činností posilovat povědomí zákazníků o společnosti jako významném výrobci betonových prvků s dlouholetou historií a zkušenostmi v oboru.
 • Zvyšovat úroveň kvalitativní parametry produktů a navazujících služeb, s minimalizací množstvím reklamací a stížností zákazníků.
 • U vzniklých reklamací eliminovat případné nepříznivé dopady na zákazníka, rychlým a odborným postupem prezentovat odborné kvality pracovníků společnosti.
 • Využívat pokročilé metody podpory produktů např. BIM, EPD a další.
 • Při své činnosti dodržovat platné legislativními předpisy v oblasti kvality a ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce.
 • Systematicky motivovat zaměstnance společnosti v rámci probíhajících výrobních a navazujících procesů cílevědomému snižování spotřeby energií, zajištění recyklace odpadů a snižování produkce odpadů.

Závazky Vedení Společnosti

Ke splnění uvedených cílů vedení společnosti přijímá tyto závazky:

 • Zkvalitňovat zavedený systém řízení z hlediska plnění požadavků norem ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO14001:2016.
 • Zvyšovat kvalitu výrobního procesu, včetně na ně navazující expedice a dopravy výrobků zákazníkovi.
 • Důsledně dodržovat aktuálně platná ustanovení zákonů, nařízení, vyhlášek a správních rozhodnutí v oblasti kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce.
 • Zkvalitnit výběr dodavatelů a preferovat takové, kteří budou zárukou kvality dodávek surovin a materiálů, používaných v rámci nastavených výrobních a technologických procesů s návazností na požadovanou kvalitu výsledného produktu.
 • Vyhledávat a realizovat hospodárná opatření v oblasti neobnovitelných zdrojů a vzniku odpadů, především zvýšením efektivnosti používaných výrobních postupů.
 • Zajistit trvalou prevenci znečištění, snižovat dopady činností a produktů na životní prostředí neustálým zlepšováním používaných technologií.
 • Udržovat a zlepšovat systém účelné vnitřní a vnější komunikace pro řešení otázek týkajících se životního prostředí.
 • Usilovat o stabilizaci pracovních kolektivů s cílem zvyšovat kvalitu výroby, bezpečnost práce, dodržování předepsaných pracovních postupů a šetrný přístup k životnímu prostředí.
 • Motivovat pracovníky společnosti k tomu, aby respektovali a naplňovali a přijaté cíle v oblasti kvality, environmentu a bezpečnosti práce a přijali odpovědnost za jejich dosažení.
 • Zabezpečovat opakovaný výcvik zaměstnanců k trvalému zvyšování jejich pochopení a získávání potřebných znalostí v oblasti zajištění kvality výroby, v oblasti BOZP a ochrany životního prostředí, a hledat prostředky pro zvyšování jejich iniciativy v těchto oblastech.
 • Při řešení těchto výše uvedených úkolů spolupracovat s odborovou organizací.
 • Sledovat, kontrolovat a vyhodnocovat realizované činnosti s ohledem na kvalitu poskytované služby, bezpečné pracovních postupů včetně posouzení jejich vlivu na životní prostředí.

Politika kvality a ochrany životního prostředí

 
 • Zaměřit orientaci společnosti a procesy systému managementu kvality především na zajištění spokojenosti zákazníka v návaznosti na plnění smluvních požadavků a v souvislosti s vyhodnocením marketingových průzkumů.
 • Smluvně uzavírat takové obchodní případy, u kterých jsme schopni splnit termínové, kvantitativní, cenové a popřípadě jiné požadavky, smluvně sjednané s našimi zákazníky.
 • Průběžně spolupracovat se všemi dodavateli, s cílem vytvořit předpoklady pro kvalitní spolupráci se skupinou certifikovaných partnerů. Vytvářet vzájemně výhodné dodavatelské vztahy, které v případě potřeby umožní společně pružně reagovat na požadavky zákazníka.
 • Trvale produkovat a podporovat inovační procesy včetně moderních metod řízení, informačních systémů a používaných technologií.
 • Rozvíjet vybudovaný systém QMS a EMS dle norem ČSN EN ISO 9001:2016 a 14001:2016.
 • Trvalou prací s lidskými zdroji a jejich pravidelným prověřováním udržovat pracovní a odborné znalosti zaměstnanců na úrovni zaručující plnění stanovených cílů kvality.
 • Prosazovat a podporovat neustálé zlepšování svých činností a služeb, s důrazem na prevenci znečišťování životního prostředí.
 • Dodržovat příslušné právní předpisy a jiné požadavky v oblasti životního prostředí, které se na společnost vztahují a ke kterým se zavázala.
 • Seznamovat všechny zaměstnance společnosti a osoby, které pro společnost nebo z jejího pověření pracují, s environmentální politikou.

                                                                      1.1.2021 místopředseda představenstva Petr Březina

Zajímají Vás novinky z oblasti betonových stavebních prvků?

↑ nahoru