Potřebujete poradit?

B & BC, a. s.
Sokolská 464
330 22 Zbůch

Tel.: 377 199 104, 111
E-mail: obchod@babc.cz

Kontaktní formulář

 Winplan

        Program na sestavování prefabrikovaných
        kanalizačních šachet - B&BC winplan 2019

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné prodejní a dodací podmínky (dále jen podmínky) jsou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi B & BC, a. s. a kupujícím. Smluvní strany mohou ujednat i další podmínky, popřípadě se od těchto podmínek odchýlit. Toto však musí být uvedeno písemně v kupní smlouvě.
 2. Předmětem kupní smlouvy je prodej zboží prodávajícím a jeho koupě kupujícím. Prodávající se zavazuje dodat a kupující odebrat a zaplatit zboží uvedené ve smlouvě za dohodnutých podmínek.
 3. Tyto všeobecné prodejní a dodací podmínky neplatí pro prodej transportních betonů a armovací oceli (jsou vydávány samostatně).

II. Uzavření smlouvy

 1. Veškeré úmluvy a dohody mezi prodávajícím a kupujícím týkající se objednávání, dodání a převzetí zboží musí být písemné.
 2. Základními doklady jsou objednávka (v písemné podobě), která je považována za návrh kupní smlouvy, dodací list a faktura. V případě prodeje za hotové tyto doklady nahrazuje sloučený doklad, tzv. faktura za hotové a dodací list.
 3. Po obdržení objednávky (pouze písemná podoba) prodávající tuto potvrdí, popř. upřesní druh, množství, termín a případné další podmínky uvedené na objednávce a zašle ji zpět kupujícímu. Nevznese-li kupující proti těmto upřesněním ze strany prodávajícího námitky do 2 pracovních dnů po obdržení potvrzené objednávky, považuje se tato objednávka za závaznou.  Provedení jakýchkoliv dalších změn v  objednávce kupujícím a nové zaslání objednávky prodávajícímu se považuje za nový návrh kupní smlouvy a ruší platnost předchozí objednávky potvrzené prodávajícím.

III. Cenové podmínky

 1. Cena je stanovena jako cena smluvní (dle zákona o cenách č.526/1990 Sb. v platném znění), na základě ceníku prodávajícího platného v době uskutečnění dodávky. U zakázkové (atypické) výroby prodávající sdělí cenu kupujícímu na základě předaných technických podkladů a projektové dokumentace. Ceny jsou stanoveny následujícím způsobem:

  a) V ceně zboží je zahrnuto naložení na dopravní prostředek kupujícího nebo na jím určený dopravní prostředek specifikovaný v kupní smlouvě. Manipulace s hydraulickou rukou je zpoplatněná služba dle ceníku, který je k dispozici na prodejních skladech nebo na www.babc.cz. V ceně zboží je zahrnuta jedna hodina na vykládku, každá další započatá ¼ hodina vykládky bude doúčtována sazbou 363 Kč za ¼ hodinu s DPH.
 2. Cenové nabídky nad rámec smluvních vztahů jsou závazné 3 měsíce od data vystavení, pokud není v nabídce výslovně uvedeno jinak.
 3. Případné změny ceníkové ceny v období po uzavření kupní smlouvy prodávající oznámí kupujícímu minimálně 15 dnů před začátkem platnosti nového ceníku.
 4. V případě, že kupující zruší závaznou objednávku, může prodávající kupujícímu účtovat storno poplatky do výše 20 % ceny dodávky zboží. U zboží vyrobeného na zakázku bude kupujícímu fakturováno po písemném upozornění 100 % ceny objednaného zboží. Pokud kupující písemně sdělí prodávajícímu nový termín odběru a ten termín akceptuje, vzniká nárok na úhradu skladného ve výši 18 Kč za skladovanou jednotku (paleta, výrobek) denně. Skladné bude fakturováno 1x měsíčně nebo při realizaci odběru. Pokud nedojde k odběru zboží kupujícím v náhradním termínu má prodávající právo zboží prodat nebo zlikvidovat.

IV. Platební podmínky

 1. Při placení zboží v hotovosti vystavuje prodávající tzv. fakturu za hotové. Podpisem této faktury potvrzuje kupující řádné převzetí zboží. Rovněž svým podpisem potvrzuje i řádné seznámení a souhlas s těmito podmínkami.
 2. Při placení zboží převodním příkazem vystavuje prodávající fakturu (daňový doklad). Ujednává se splatnost faktury 30 dnů ode dne vystavení, pokud není ve smlouvě či potvrzené objednávce uvedeno jinak. Dnem zaplacení faktury se rozumí připsání fakturované částky na účet prodávajícího.
 3. U zakázkové výroby je prodávající oprávněn požadovat platbu předem. V případě neuhrazení kupní ceny nebude výroba zakázky zahájena.
 4. Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den z prodlení.

V. Expediční a dodací podmínky

 1. Termín plnění dodávky je stanoven potvrzením závazné objednávky kupujícímu, popřípadě kupní smlouvou u zakázkové výroby. V potvrzeném termínu se prodávající zavazuje kupujícímu zboží vydat a kupující se zavazuje zboží odebrat. Termín vydání zboží může být ve výjimečných případech posunut, pokud venkovní teploty klesnou pod bod mrazu a výroba musí být z  důvodu dodržení požadované kvality přerušena.
 2. Rozsah pracovní doby expedice výrobků, platný pro dané období roku, je k dispozici na webových stránkách prodávajícího www.babc.cz.
 3. Dodávka je splněna:
  a) naložením na dopravní prostředek prodávajícího, kupujícího nebo předáním dopravci, kterého určí kupující,
  b) předáním popř. složením zboží na stavbě nebo na místě určeném kupujícím.
 4. Při převzetí, resp. při odběru zboží dle 3a) musí odebírající osoba předložit plnou moc k odběru, popř. opis objednávky nebo musí být na jméno řidiče a číslo auta tato plná moc zaslána kupujícím (faxem, e-mailem). Obsluha dopravních prostředků je povinna se chovat tak, aby nezpůsobila v areálu prodávajícího škodu na životním prostředí a dodržovala platné zákony o ochraně životního prostředí. Při předání zboží dle 3b) je kupující povinen zajistit převzetí zboží v jím určeném místě oprávněným zástupcem. Jméno oprávněného zástupce bude uvedeno na objednávce popř. plné moci.
 5. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí věcí (podpisem dodacího listu kupujícím, jeho zástupcem nebo dopravcem).
 6. Prodávající si vyhrazuje právo v odůvodněných případech od kupujícího vykoupit zpět dodané a zaplacené zboží (pouze celá originální balení, netýká se zakázkové výroby). V těchto případech je účtován storno poplatek 20 % z kupní ceny.
 7. Prodávající si vyhrazuje právo objednané zboží vyfakturovat, pokud nebude potvrzená objednávka realizována do 30 dnů od data potvrzení vývozu. Objednávky dle cenových nabídek platí po dobu platnosti této nabídky.

VI. Balení a způsob dopravy

 1. Prodávající dodává výrobky volně, nebalené (velkorozměrné trouby, šachty, filigrány, prefabrikáty), nebo na paletách, balené ve folii, popř. páskované.
 2. Při dodávce zboží na paletách je kupujícímu účtována cena palety značené EUR a B & BC ve výši 290,40 Kč vč. DPH. Palety jsou prodávajícím vykupovány za 242 Kč vč. DPH, do 180 dnů od data nákupu. Hmotnost palety je 30 kg.
 3. Přijímány jsou zpět pouze palety nepoškozené, v neseskládaném stavu, schopné dalšího použití k paletizaci a expedici zboží. Nevratné palety označené písmenem „K“ (na kterých je expedováno obchodní zboží) zpět nevykupujeme. Bližší specifikace je uvedena na www.babc.cz.
 4. Při dodávce zboží na atypických paletách (podhrabové desky) je kupujícímu účtována cena palety ve výši 907,50 Kč vč. DPH. Atypické palety jsou vykupovány prodávajícím za 847 Kč vč. DPH do 180 dnů od data prokazatelného nákupu. Ostatní obalový a prokladový materiál potřebný pro bezpečnou přepravu zboží je účtován dle platného ceníku, který je k dispozici na www.babc.cz.
 5. Uskutečnění dodávky je možné následujícími způsoby:
  a) odběr a odvoz zboží dopravními prostředky kupujícího,
  b) odvoz zboží dopravními prostředky prodávajícího na určené místo v dohodnutém termínu.
 6. Prodej všech výrobků v přírodním provedení je po ucelených paletách, barevné provedení dlažeb po vrstvách, plotové prvky po kusech (párové prvky B&BC SBT 20- 10 , B&BC SBT 20-30 a B&BC HBT 20-40 K, B&BC 20-20 KP se prodávají v poměru 1:1, pokud nebude ujednáno jinak). V případě, že bude objednáno menší množství zboží, než je ucelená paleta, bude účtován manipulační poplatek tzv. balné. Podrobný ceník balného je k dispozici na prodejních skladech nebo na webových stránkách www.babc.cz.
 7. Palety jsou přepáskovány plastovou nebo ocelovou páskou. Pro zabezpečení nákladu je dopravce povinen zajistit náklad na vozidle kurty a lištami. V případě špatného kurtování či lištování nebude brán zřetel na eventuální poškození zboží při přepravě a následné reklamace viz příloha na www.babc.cz
 8. Na vrácené palety vystaví kupující (v tomto případě B & BC, a. s.) příjemku, na základě které si prodávající (v tomto případě obchodní partner) vystaví fakturu, kterou kupující uhradí do 14 dnů. Palety z výrobků zakoupených v B & BC - prodejních skladech lze vrátit jen do těchto B & BC - prodejních skladů.

VII. Odpovědnost za vady a záruční doba

 1. Kupující je povinen reklamovat zjevné vady neprodleně, nejdéle však do 14 dnů od převzetí zboží. Veškeré reklamace lze uplatnit písemně na e-mail: obchod@babc.cz nebo osobně u pracovníka expedice ve výrobním závodě. O způsobu vyřešení reklamace se vyhotovuje písemný zápis. O každé reklamaci nevyřešené přímo při podání rozhoduje výhradně B & BC, a. s. - manažer kvality. Za zjevnou vadu se považuje nedodržení příslušných norem, dokumentace a smluvních podmínek ve vzhledu, rozměrech, množství, balení a jakosti provedení.
 2. Ostatní skryté vady zboží je povinen kupující u prodávajícího písemně reklamovat nejpozději do jednoho měsíce po zjištění vady a to nejdéle do skončení záruční doby podle odst. 3 a 4.
 3. Na dodané výrobky poskytuje výrobce záruční dobu 60 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím.
  Nárok na uplatnění záruky nevznikne v případě:
  a) poškození zboží z důvodu špatně připraveného nebo zhutněného podloží,
  b) poškození zboží z důvodu chybné montáže, pokládky či neodborného zacházení,
  c) poškození zboží způsobené mechanickými či chemickými vlivy,
  d) kolísání barevných odstínů a vzniku vápenných výkvětů. Tomuto projevu vlastností přírodních surovin nelze technologicky zcela zabránit. Tyto přirozené jevy nemají vliv na technické vlastnosti výrobků, stanovené příslušnými normami jakosti.
  e) poškození zboží během přepravy způsobené nedostatečným kurtováním a lištováním,
  f) poškození zboží způsobená vyšší mocí (např. povodní, zaplavením, požárem, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal apod.).
 4. V případě prodeje zboží, jehož není prodávající přímým výrobcem, se délka záruční doby řídí záruční dobou poskytovanou konkrétním výrobcem.
 5. V případě, že kupující zjistí, nebo mohl zjistit vadu dodaného zboží před jeho použitím, je povinen toto vadné zboží uchovat a odděleně skladovat do vyřízení reklamace. V případě, že takto neučiní, nevzniká jeho nárok na náhradu případně vzniklé škody.

 

VIII. Odstoupení od smlouvy

 1. Ujednává se, že prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, že kupující porušuje platební podmínky. Prodávající v takovémto případě neodpovídá za nesplnění povinností vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy. Kupující je povinen uhradit účelně vynaložené náklady vzniklé prodávajícímu do odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno druhé straně prokazatelným způsobem.

IX. Řešení sporných záležitostí

 1. Strany se zavazují veškeré sporné záležitosti vzniklé z titulu dodávek zboží řešit smírnou cestou. V případě, že nedojde k dohodě o vyřešení sporných záležitostí, rozhodne na návrh jedné ze smluvních stran příslušný soud.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud není v těchto podmínkách stanoveno jinak, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění pro soukromé osoby i podnikatele.

Případné změny a doplňky lze provést pouze písemně.     

Tyto Všeobecné prodejní a dodací podmínky nabývají platnosti dne 1.1.2021.

Tato stránka obsahuje

Zajímají Vás novinky z oblasti betonových stavebních prvků?

↑ nahoru